Nawigacja

Statut szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Szkolny zestaw programów nauczania 2017/2018 Szkolny Zestaw Podręczników 2018/2019 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły Regulamin oceny zachowania Kodeks ucznia

Dokumenty szkolne

Statut szkoły

DZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SZKOŁY

 

§1. 1. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej brzmi: Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Żółwinie.

2. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest budynek położony w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39.

 

§2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Żółwinie jest placówką publiczną.

 

§3. 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową jest Gmina Brwinów.

2. Siedziba Gminy mieści się w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

 

§4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§5. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową im. 11 Listopada w Żółwinie;
 2. Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć: Gminę Brwinów;
 3. Organie nadzorującym szkołę – należy przez to rozumieć: Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

§6. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny.

 1. Święto Szkoły obchodzone jest w tygodniu, w którym wypada Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada);
 2. Termin Święta Szkoły podawany jest do wiadomości na początku nowego roku szkolnego razem z harmonogramem pozostałych imprez i uroczystości;
 3. W dniu Święta Szkoły odbywa się pasowanie uczniów klasy pierwszej;
 4. Pozostałe uroczystości szkolne wymienione są w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, a ich harmonogram podawany jest do wiadomości społeczności szkolnej na początku każdego nowego roku szkolnego;
 5. Ceremoniał szkolny i procedury związane z wykorzystaniem sztandaru Szkoły opisane są w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

 

§7. 1. Szkoła używa następujących pieczęci urzędowych:

 1. podłużnej pieczęci o następującej treści:

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada Żółwinie

05-807 Żółwin, ul. Szkolna 39

tel./fax 22 758-93-97

 1. pieczęci okrągłej według ustalonego wzoru.

2. Pieczęcie używane są w sytuacjach uregulowanych oddzielnymi przepisami.

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§8. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§9. 1.  Szkoła podejmuje działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

2.  Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

 1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;
 4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 5. zarządzania szkołą.

 

§10. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:

 1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i  profilaktycznym, realizowane przez wszystkich nauczycieli.

2. Cele i zadania Szkoły w zakresie dydaktyki zawarte są w programach nauczania poszczególnych przedmiotów wymienionych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

3. Cele i zadania Szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki  zawarte są w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.

 

§11. Najważniejsze cele Szkoły, to:

 1. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 2. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 3. ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 4. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 5. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 6. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na znajomości swojego stylu uczenia się i swoich predyspozycji;
 7. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 8. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 9. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 10. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 11. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 12. wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich,
 13. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 14. kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 15. wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny i przyjaciół w życiu współczesnego człowieka;
 16. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, religijnej;
 17. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 18. współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 19. wsparcie rodziców w ich funkcji wychowawczej;
 20. zarządzanie szkołą zgodnie z przepisami prawa.

 

§12. Powyższe cele realizowane są w Szkole z wykorzystaniem różnych metod i form pracy,
a w szczególności:

 1. W zakresie przygotowania uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, Szkoła:
 1. realizuje  podstawę  programową;
 2. rozwija poszczególne kompetencje zawarte w podstawie programowej;
 3. stosuje ocenianie kształtujące – przekazuje uczniom i rodzicom informację zwrotną na temat postępów i osiągnięć uczniów;
 4. organizuje zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 5. organizuje i przygotowuje uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych;
 6. korzysta z rozwiązań nowoczesnej dydaktyki;
 7. realizuje  innowacje i eksperymenty dydaktyczne i wychowawcze;
 8. przygotowuje uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 9. rozwija  zainteresowania czytelnicze uczniów i podejmuje działania sprzyjające zwiększeniu ich aktywności czytelniczej;
 10. uczestniczy w programach edukacyjnych i programach unijnych.
 1. W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Szkoła:
 1. rozpoznaje potencjał każdego ucznia i dostosowuje proces nauczania do jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 2. uczniom z niepełnosprawnościami dostosowuje nauczanie do ich możliwości psychofizycznych;
 3. prowadzi zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne w miarę potrzeb i możliwości Szkoły;
 4. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie oraz innymi poradniami specjalistycznymi;
 5. współpracuje z Gminą w zakresie udzielania pomocy materialnej i socjalnej dla uczniów tego potrzebujących.
 1. W zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz podnoszenia poziomu dyscypliny, Szkoła:
 1. dba o prawidłową organizację tygodniowego rozkładu zajęć;
 2. dba o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w szkole i poza szkołą oraz w czasie przerw śródlekcyjnych;
 3. prowadzi z uczniami zajęcia grupowe i indywidualne, uczące radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 4. uczy bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni;
 5. kształtuje postawy prozdrowotne uczniów;
 6. rozwiązuje na bieżąco problemy wychowawcze w porozumieniu z rodzicami;
 7. przestrzega praw ucznia;
 8. zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 9. dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;
 10. kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego;
 11. prowadzi wychowanie ukierunkowane na wartości;
 12. uczy uczniów przywiązania do historii i tradycji narodowych.

 

§13. 1. W celu realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, Szkoła realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Szkoły przy współpracy z rodzicami i Samorządem Uczniowskim i uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Na podstawie uchwalonego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, wychowawca klasy opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej oddziału i przedstawia go rodzicom swojego oddziału.

4. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

 

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania

 

§14. 1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i obejmuje I i II etap edukacyjny:

 1. I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej – edukację wczesnoszkolną realizowaną w formie kształcenia zintegrowanego;
 2. II etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

2. W Szkole jest zorganizowany oddział przedszkolny.

3. W Szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne.

 

§15. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III Szkoły są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w klasach IV-VIII i klasach gimnazjalnych – zgodnie z możliwościami szkoły.

3. Sytuację powstałą w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, do oddziału klasy I, II lub III Szkoły, ucznia zamieszkałego w obwodzie, które spowoduje zwiększenie grupy oddziałowej do liczby przekraczającej 25 osób, regulują przepisy w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół publicznych przedszkoli.

4. Podziału oddziału na grupy dokonuje się, w klasach IV i starszych, na zajęciach komputerowych, dostosowując liczbę uczniów biorących udział w zajęciach do liczby komputerów w pracowni, na zajęciach  języków obcych, jeżeli liczba uczniów przekracza 24 oraz na zajęciach wychowania fizycznego, które mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

 

§16.  Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

 1. plan pracy Szkoły;
 2. arkusz organizacji Szkoły;
 3. tygodniowy rozkład zajęć.

 

§17. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym jest określony w Rozdziale 2.

 

§18. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 2. zajęcia w z wychowawcą;
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
 4. dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego przyznane przez Gminę do realizacji w klasach IV-VI;
 5. zajęcia z religii lub etyki;
 6. zajęcia wychowania do życia w rodzinie prowadzone począwszy od klasy IV;
 7. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 8. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 8 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy przy obecności nauczyciela lub wychowawcy.

3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 9, a dla uczniów klas gimnazjalnych w ramach zajęć, o których mowa  w ust. 1 pkt 8.

4. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§19. 1.  W szkole organizuje się naukę religii i etyki na życzenie rodziców.

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia,  składany jest  w sekretariacie szkoły w dniu zapisania się ucznia do szkoły lub na pierwszym zebraniu z wychowawcą.

3. Wniosek może być zmieniony lub cofnięty w każdej chwili przez rodzica, przez złożenie ponownego oświadczenia. 

 

§20. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry o równym czasie trwania (ok. 18 tygodni). Termin końca pierwszego semestru ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3. Dyrektor Szkoły, co roku  do końca września, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Wszystkie powyższe terminy Szkoła udostępnia na swojej stronie internetowej w kalendarzu szkolnym oraz przekazuje rodzicom przez wychowawców na pierwszym zebraniu.

 

§21. 1. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii, w czasie rekolekcji wielkopostnych mają organizację tych dni, dostosowaną do czasu trwania nauk rekolekcyjnych w kościele.

2. W szkole w tych dniach odbywają się przede wszystkim zajęcia wychowawcze.

3. W czasie trwania rekolekcji Szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

4. Szczegółową organizację pracy Szkoły w tych dniach ustala każdorazowo Dyrektor Szkoły.

 

§22. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych są bezpłatne.

2. Szkoła:

 1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;
 2. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, które stanowią własność ucznia.

3. Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych zawarte są w Regulaminie  korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

§23. 1. Nauczyciele mają prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Dyrektor Szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli lub - w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych – sam, ustala:

 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3. Zestaw podręczników obowiązujący w kolejnym roku szkolnym jest podawany do publicznej wiadomości do końca czerwca.

 

§24. 1. Nauczyciele realizują treści podstawy programowej ze swoich przedmiotów według wybranego przez siebie programu nauczania.

2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

3. Nauczyciel wybiera program nauczania, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone oraz warunki szkoły.

4. Programy nauczania mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jeżeli są takie potrzeby uczniów.

5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania.

6. Dopuszczone do użytku programy nauczania, stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

§25. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem;
 2. pracownię komputerową;
 3. bibliotekę;
 4. świetlicę szkolną;
 5. salę gimnastyczną;
 6. boisko sportowe;
 7. plac zabaw;
 8. gabinet pomocy przedlekarskiej;
 9. szatnie;
 10. sekretariat i inne pomieszczenia administracyjne;
 11. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
 12. archiwum.

 

§26. 1. Szkoła  może przyjmować studentów  na  praktyki  pedagogiczne.

2. Podstawą  przyjęcia  na  praktykę  jest   podanie  studenta  do  Dyrektora  Szkoły   i  pisemne porozumienie  między  Szkołą  a  wyższą uczelnią.

3. Studenci w ramach praktyk pedagogicznych mogą prowadzić pod opieką nauczyciela zajęcia określone w § 18 ust. 1 p. 1.

 

 

Rozdział 2

Organizacja oddziału przedszkolnego

 

§27. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w celu osiągnięcia przez niego gotowości szkolnej i podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.  Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2 przedszkole realizuje w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

 1. fizycznego;
 2. emocjonalnego;
 3. społecznego;
 4. poznawczego.

 

§28. 1. Zadania przedszkola w zakresie realizacji celów zawartych w § 28 ust. 2:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2. Zadania oddziału przedszkolnego w zakresie organizacji pracy:

 1. Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci;
 3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez:
 1. prowadzenie działań pedagogicznych mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 2. indywidualizowanie pracy z dzieckiem potrzebującym pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ustalenie form udzielania pomocy, okresu oraz wymiaru godzin,
  w którym poszczególne formy będą realizowane,
 3. wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
 4. współpracę ze szkolnymi specjalistami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszkowie i innymi poradniami specjalistycznymi,
 5. informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach rozwojowych dziecka oraz, w przypadku ich stwierdzenia, o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, poprzez:
 1. indywidualizację pracy z dzieckiem w zakresie określonym w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 2. współpracę ze szkolnymi specjalistami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszkowie i innymi poradniami specjalistycznymi,
 3. zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, o ile zgodę na to wyrazi organ prowadzący;
 1. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
 1. organizowanie, na wniosek rodziców, bezpłatnej nauki religii,
 2. zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,
 3. planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe,
 4. udział w wybranych uroczystościach patriotycznych i religijnych organizowanych w szkole podstawowej (Święto Szkoły, Wigilia szkolna);
 1. Współpraca z rodziną oraz dawanie wskazówek i udzielanie porad dotyczących wychowania dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej;
 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w oddziale przedszkolnym od chwili przybycia dzieci do czasu odebrania ich przez rodziców lub odjazdu autobusu;
 3. Prawidłowe zorganizowanie czasu przebywania w oddziale poprzez:
 1. organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,
 2. organizowanie gier i zabaw w pomieszczeniach, na sali gimnastycznej, boisku szkolnym lub na placu zabaw (w zależności od pogody),
 3. organizowanie spacerów poza teren oddziału,
 4. odpowiednie wykorzystanie wyposażenia,
 5. umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania i wypicia gorącego napoju.

 

§29. 1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Podlegają one obowiązkowi przedszkolnemu.

2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać również dzieci 5-letnie, o ile są w nim wolne miejsca po przyjęciu 6-latków.

 

§30. 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2. W przypadku grupy powyżej 25 dzieci tworzy się dwa oddziały.

3. Podziału na oddziały dokonuje się na podstawie kryterium wieku, biorąc pod uwagę wnioski rodziców.

 

§31. 1. Tygodniowy wymiar godzin realizacji podstawy programowej w oddziale przedszkolnym wynosi 25 godzin.

2. W ramach godzin realizacji podstawy programowej odbywają się zajęcia wychowania przedszkolnego oraz zajęcia języka angielskiego.

3. Dzieci mogą uczestniczyć dodatkowo w lekcji religii, która odbywa się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci,
z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć języka angielskiego, religii i zajęć rewalidacyjnych wynosi 30 minut w ciągu dnia.

6. Dzieci mogą korzystać ponadto z zajęć gimnastyki korekcyjnej, o ile godziny te zostaną przyznane w arkuszu organizacyjnym.

7. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

 

§32. 1. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.45 i kończą 12.45.

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład dnia zawiera: czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne, spacer i zabawy na świeżym powietrzu, zabawę, wspólne spożywanie drugiego śniadania, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

 

§33. 1. Szkoła zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Po zakończeniu zajęć, w wymiarze podanym w pkt. 1, szkołą oferuje dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

3. Korzystanie z tych usług reguluje umowa pomiędzy Szkołą a rodzicami.

 

§34. 1. Oddział przedszkolny dysponuje: salą z wydzieloną częścią dydaktyczną i kącikiem zabaw.

2. W miarę możliwości i potrzeb, dzieci mogą korzystać z innych pomieszczeń szkoły, np. sali gimnastycznej, biblioteki itp.

 

§35. 1. Oddział przedszkolny proponuje swoim wychowankom:

 1. wycieczki po najbliższej okolicy,
 2. dalsze wyjazdy (np. kino, teatr, parki rozrywki).

2. Harmonogram wyjazdów jest ustalony co roku z rodzicami.

3. Wychowankowie oddziału uczestniczą w wybranych imprezach wpisanych w kalendarz imprez szkoły.

 

§ 36. 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. zaopatrzyć dziecko w niezbędne przybory i pomoce;
 2. zapewnić dziecku obuwie zmienne;
 3. informować wychowawcę o chorobach zakaźnych.

2. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego i planem pracy;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od wychowawcy, pedagoga, psychologa, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 4. wyrażania i przekazywania wychowawcy oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału.

 

§37. Do podstawowych obowiązków nauczyciela oddziału przedszkolnego należy:

 1. realizacja celów i zadań oddziału;
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 3. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole;
 4. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 5. nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez dzieci z wyposażenia;
 6. zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom dzieci;
 7. współpraca z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności:
 1. zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka tych wiadomości i umiejętności, które są tam zalecane,
 2. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu.
 3. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 4. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, na przykład współorganizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 2. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnej z zasadami obowiązującymi w szkole.

 

 

Rozdział 3

Organizacja świetlicy szkolnej

 

§38. 1. W szkole działa świetlica szkolna.

2. Przeznaczona jest ona dla uczniów szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, oczekiwanie na starsze rodzeństwo, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, w szczególności dla uczniów klas I-IV.

3. Liczba uczniów przebywających na zajęciach w świetlicy nie powinna przekraczać 25.

4. Pierwszeństwo pobytu na świetlicy mają dzieci z klas I-III.

5. Godziny pracy świetlicy określa co roku Dyrektor Szkoły w miarę istniejących potrzeb, w tym wniosków rodziców. 

 

§39. Cele i zadania świetlicy:

 1. zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych;
 2. organizowanie racjonalnego, bezpiecznego wypoczynku;
 3. wspomaganie procesu edukacyjnego Szkoły i pomoc w nauce przez odrabianie lekcji ze wsparciem nauczyciela;
 4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 5. kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z innymi oraz pracy nad sobą.

 

§40. 1. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli wychowawców grup, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.

 

 

Rozdział 4

Organizacja biblioteki szkolnej

 

§41. 1. W Szkole jest dostępna biblioteka szkolna.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią Szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed, podczas zajęć lekcyjnych lub po ich zakończeniu.

 

§42. 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę polską i obcą, literaturę dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, lektury szkolne.

2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

3. Zasady wypożyczania podręczników określone są w Szkolnym regulaminie korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

§43. 1. Z biblioteki mogą korzystać:

 1. uczniowie;
 2. nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
 3. rodzice uczniów;
 4. inne osoby - za zgodą Dyrektora.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§44. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
 2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 3. gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
 4. prowadzenie katalogów bibliotecznych;
 5. promocja zakupionych książek:
 1. w czasie lekcji bibliotecznych,
 2. podczas organizowanych spotkań z rodzicami,
 3. poprzez stronę internetową szkoły i  gazetki ścienne;
 1. popularyzacja regularnego czytelnictwa poprzez:
 1. prowadzenie statystyki wypożyczeń,
 2. prowadzenie „czytania na dywanie” dla uczniów oddziałów przedszkolnych,
 3. organizację spotkań z autorami literatury dla dzieci i młodzieży;
 1. przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

§45.  Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

 1. poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej;
 2. wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a  biblioteką publiczną w Podkowie Leśnej;
 3. konsultację z uczniami i biblioteką publiczną planowanych zakupów książek.
 4. wymiana informacji z biblioteką publiczną o imprezach promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;
 5. wolontariat uczniów szkoły w bibliotece szkolnej i publicznej.

 

§46. Szczegółowe przepisy regulujące pracę biblioteki zawarte są w Regulaminie pracy biblioteki.

 

 

Rozdział 5

Bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę

 

§47. 1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo od momentu wejścia dziecka do Szkoły do chwili jego wejścia do autobusu kursowego lub oddania w ręce rodzica.

2. Sposób powrotu uczniów do domu ustalają wychowawcy z rodzicami na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

 

§48.  1. Za bezpieczeństwo uczniów i higienę pracy odpowiada Dyrektor Szkoły.

2. Po okresie przerwy wakacyjnej Dyrektor organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych i dopuszcza je do zajęć szkolnych.

 

§49. 1. Dyrektor powierza odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pracownikom pedagogicznym.

2. Nauczyciele mają obowiązek na pierwszych lekcjach w roku szkolnym zapoznać uczniów
z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy na swoich przedmiotach, nauczyciele wychowawcy –
z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

 

§50. 1. W czasie lekcji odpowiedzialność za ucznia przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z planem.

2. Uczeń nieuczęszczający na lekcję religii lub zwolniony z języka obcego, w czasie tych zajęć przebywa w miejscu ustalonym, pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

3. W czasie wycieczek szkolnych i wyjść szkolnych w czasie lekcji, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych.

4. Nauczyciel prowadzący lekcję na boisku szkolnym oraz w pracowniach lekcyjnych, w przypadku jeśli zaistniało jakieś niebezpieczeństwo, ma poinformować o tym Dyrektora Szkoły.

5. Opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami oraz w czasie oczekiwania na odwóz zapewniają nauczyciele, zgodnie z oddzielnymi przepisami zawartymi w Regulaminie dyżurów nauczycielskich.

 

§51. 1. W przypadku, gdy zajęcia z nieobecnym nauczycielem wypadają na ostatnich lub pierwszych godzinach w danym dniu, jest możliwe zwolnienie uczniów z tych godzin, pod warunkiem poinformowania o tej zmianie rodziców z jednodniowym wyprzedzeniem przez dziennik elektroniczny.

2. Zwolnienie ucznia z lekcji w danym dniu na życzenie rodziców jest możliwe wyłącznie na podstawie prośby zawartej w zeszycie kontaktów, w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie.

3. W przypadku, gdy uczeń posiada zwolnienie lekarskie z lekcji wychowania fizycznego, a zajęcia te przypadają w rozkładzie zajęć ucznia na ostatniej godzinie lekcyjnej, uczeń może być zwolniony z obecności na lekcji w przypadku złożenia przez rodziców podania do Dyrektora Szkoły i wyrażenia na to zgody przez Dyrektora.

4. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest możliwe wcześniejsze zwolnienie ucznia z zajęć, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez rodzica.

 

§52. 1. Uczniowi sygnalizującemu złe poczucie w szkole nie podaje się leków (z wyjątkiem leków własnych dziecka danych nauczycielowi przez rodzica).

2. Szkoła wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy zawierające środki opatrunkowe.

3. Pracownicy pedagogiczni pracujący w szkole mają obowiązek przejść przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

4. W sytuacji, gdy uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły, uczniowi udziela się pierwszej pomocy i zawiadamia rodziców.

5. Do każdego wypadku, kiedy jest podejrzenie urazu głowy, narządów wewnętrznych, złamań (pęknięć) kości, wzywa się pogotowie ratunkowe.

6. Pogotowie ratunkowe wzywa się również każdorazowo w przypadku zasłabnięcia ucznia, bólu w klatce piersiowej, wystąpienia objawów wynikających z choroby przewlekłej.

 

§53. W sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

 

§54. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem poprzez system monitoringu CCTV.

 

 

Rozdział 6

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§55. 1. W Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;
 13. odmienności kulturowej.

 

§56. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 1. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. opracowywaniu planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 9. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom;
 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§57. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. porad i konsultacji;
 8. warsztatów.

 

§58. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole może być udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, pomocy nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, w szczególności Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brwinowie.

 

§59. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.

 

§60. 1. Szkoła zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 1. realizację zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. realizację programu nauczania, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

2. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

 

§61. 1. W szkole jest realizowany program włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych w lokalnym środowisku zwany dalej nauczaniem włączającym.

2. Nauczaniem włączającym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub przez inną publiczną poradnię specjalistyczną.

3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli w orzeczeniu jest takie wskazanie, za zgodą organu prowadzącego, w szkole zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje wymagane do realizowania nauczania włączającego (nauczyciela wspomagającego).

 

 

Rozdział 7

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

§62.  1. Doradztwo zawodowe organizowane jest w szkole w  formie:

 1. zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas gimnazjalnych;
 2. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej realizowanych w wymiarze 10 godzin rocznie zgodnie z ramowym planem nauczania.

2. Zajęcia doradztwa prowadzone są przez wyznaczonego nauczyciela pełniącego funkcję doradcy zawodowego oraz wychowawców.

3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego wymienione w ust. 1 p. 2. realizowane są w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, dopuszczony przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

§63. Celem zajęć doradztwa zawodowego jest udzielenie wsparcia uczniom i ich rodzicom w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia oraz w procesie planowania dalszej ścieżki zawodowej.

§64.  Zajęcia doradztwa zawodowego obejmują następującą tematykę:

 1. poznanie siebie, własnych zasobów;
 2. kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje;
 3. zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy;
 4. planowanie własnego rozwoju i podejmowanie pierwszych świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

 

 

 

Rozdział 8

Organizacja wolontariatu w szkole

 

§65. 1. W Szkole, w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontarystyczną uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą.

2. Praca ta wykonywana jest w formie sekcji wolontarystycznej samorządu uczniowskiego, zwanej dalej sekcją.

3. Pracą sekcji kieruje wyznaczony przez Dyrektora opiekun samorządu uczniowskiego.

 

§66. 1.Wszelkie formy świadczonej pomocy są bezpłatne, a udział uczniów w zaplanowanych przez sekcję działaniach jest dobrowolny, z wyboru i bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

2. W przypadku działań pozaszkolnych uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w tych działaniach.

3. Działalność wolontarystyczna jest potwierdzona zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

 

§67. Praca wolontarystyczna w sekcji polega między innymi na:

 1. udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce;
 2. prowadzeniu zajęć tematycznych w ramach zajęć świetlicowych zorganizowanych dla uczniów kl. 1-3;
 3. organizowaniu akcji charytatywnych na terenie Szkoły, np. zbiórek pieniędzy dla potrzebujących poprzez organizowanie loterii fantowej, szkolnych dyskotek lub imprez integracyjnych;
 4. organizacji odwiedzin i imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek z którym współpracuje sekcja, funkcjonujących w środowisku lokalnym;
 5. przygotowywaniu świątecznych paczek dla seniorów i dzieci z domów dziecka.

 

§68. Działania wolontarystyczne mają na celu:

 1. zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
 2. uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
 3. kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
 4. inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 5. kształtowanie umiejętności działania w zespole.

 

 

Rozdział 9

Zasady funkcjonowania klas gimnazjalnych

 

§69. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum aż do wygaśnięcia tych klas, zwane dalej klasami gimnazjalnymi.

§70. Do klas gimnazjalnych stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące funkcjonowania gimnazjów:

 1. w klasach gimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o systemie oświaty;
 2. w klasach gimnazjalnych realizuje się ramowe plany nauczania uwzględniające minimalne wymiary godzinowe w trzyletnim cyklu kształcenia w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

 

§71. 1. Uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4. 1) Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

2) W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

5. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

§72. Uczniowie klas gimnazjalnych podlegają tym samym zasadom zapisanym w statucie, co wszyscy uczniowie, w szczególności:

 1. uczniów klas gimnazjalnych obowiązują te same prawa, obowiązki i zasady zachowania, co innych uczniów w szkole. Wymienione zasady, prawa i obowiązki opisane są w Dziale VI statutu;
 2. ocenianie w klasach gimnazjalnych odbywa się zgodnie z Działem VIII statutu;
 3. pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas gimnazjalnych organizowana jest zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 7 statutu.

 

 

 

 

DZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

 

§73. Szkołą kieruje Dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

§74.  Zadania Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
 2. reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 3. współdziała z Gminą w zakresie realizacji zadań statutowych i realizowania zaleceń i wniosków organu prowadzącego w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 7. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 9. przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej;
 10. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 11. ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 12. przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, prace i zajęcia dodatkowe;
 13. przydziela godziny do dyspozycji dyrektora według potrzeb szkoły;
 14. przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 15. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole;
 16. nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych;
 17. zapoznaje nauczycieli na Radzie Pedagogicznej z aktualnymi  wytycznymi Ministerstwa i Kuratorium Oświaty, dotyczącymi zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;
 18. realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, oceną pracy nauczycieli oraz sprawuje opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;
 19. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 20. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 21. podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły,
 22. udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 23. może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej  szkoły;
 24. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;,
 25. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 26. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 27. w przypadku powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora ustala podział kompetencji pomiędzy członkami dyrekcji;
 28. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 29. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 30. współpracuje z pielęgniarką i lekarzem z Poradni ZOZ, z którą szkoła ma podpisaną umowę, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 31. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

§75.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;
 4. administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
 5. zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. opracowania i realizacji planu  finansowego Szkoły, stosownie  do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoły,
 7. dysponowania środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i prawidłowego ich  wykorzystania;
 8. dbania o stan techniczny obiektów szkolnych;
 9. dbania o wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 10. organizacji okresowej inwentaryzacji majątku szkolnego;
 11. organizacji administracyjnej i gospodarczej obsługi Szkoły;
 12. egzekwowania i przestrzegania przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły.

 

 

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna

 

§76. 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.

 

§77. Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie, po wcześniejszym zaopiniowaniu, planów pracy szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał, po wcześniejszym zaopiniowaniu, w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 7. uchwalanie statutu szkoły.

 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 3. plan pracy szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
 4. projekt planu finansowego szkoły;
 5. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 6. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka  obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny  nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

 

Rozdział 3

Rada Rodziców

 

§78. 1 W szkole działa Rada Rodziców będąca samorządną reprezentacją rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w
 tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

§79. Do kompetencji Rady Rodziców w szczególności należy:

 1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;
 2. działanie na rzecz stałej poprawy bazy placówki;
 3. pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Szkoły;
 4. współdecydowanie o formach pomocy dzieciom;
 5. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 6. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 7. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 8. opiniowanie projektów eksperymentów;
 9. delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej, wyłaniającej Dyrektora Szkoły,
 10. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 11. opiniowanie pracy nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych na wniosek Dyrektora;
 12. opiniowanie działania stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskiej, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 
 13. opiniowanie  prowadzenia w Szkole dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 14. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 15. opiniowanie propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

 

§80.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy,
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.

 

 

Rozdział 4

Samorząd Uczniowski

 

§81. 1 W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Kadencja Samorządu trwa jeden rok szkolny. Po jego upływie przedstawiciele klas mają prawo do wyboru nowego Samorządu lub dokonania zmian niektórych jego członków w głosowaniu jawnym.

5. Samorząd rozlicza się ze swojej działalności przed przedstawicielami klas, przez których został wybrany,

 

§82. 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

 

§83. 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

 

§84. 1. Działające organy w Szkole wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy szkoły mogą zapraszać się wzajemnie na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.

3. Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje Dyrektor szkoły.

 

§85. 1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie szkoły z zachowaniem zasady obiektywizmu.

2. Spory między organami Szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor Szkoły.

3. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

§86. 1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

2. Pracownicy pedagogiczni to: nauczyciele dydaktycy, zwani dalej nauczycielami, nauczyciele specjaliści, w tym: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspomagający, bibliotekarz.

3. Pracownicy niepedagogiczni, to pracownicy administracji i obsługi.

4. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Zakres kompetencji i zadań wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły.

5. Wszystkie sprawy związane ze stosunkiem pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy zwłaszcza ustawa Karta Nauczyciela i ustawa Kodeks Pracy.

 

 

Rozdział 1

Zadania nauczycieli

 

§87. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

 1. odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego zgodnie z wybranymi programami nauczania;
 2. coroczne planowanie pracy dydaktycznej poprzez opracowywanie planów wynikowych;
 3. systematyczne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 4. stosowanie właściwych metod nauczania dostosowanych do poziomu uczniów danej klasy;
 5. wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 6. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;
 7. indywidualizowanie pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów;.
 9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 10. korzystanie z różnych dostępnych pomocy naukowych;
 11. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
 12. systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z przepisami zawartymi w statucie;
 13. bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 14. kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;
 15. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 16. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 17. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
 18. branie czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał oraz przestrzeganie tajemnicy Rady;
 19. znajomość i przestrzeganie Statutu szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur, i bieżących zarządzeń;
 20. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 21. współpraca z rodzicami;
 22. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 23. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 24. usuwanie we własnym zakresie lub zgłaszanie poważniejszych usterek, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów;
 25. natychmiastowe udzielanie pierwszej pomocy i informowanie dyrekcji w razie nieszczęśliwego wypadku;
 26. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości;
 27. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
 28. poddawanie się obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim;
 29. dbanie o powierzone pomoce i sprzęt.

 

3. Nauczyciel ma prawo do:

 1. wyboru programu nauczania lub stworzenia własnego;
 2. wyboru podręczników dla uczniów;
 3. wyboru form organizacyjnych i metod pracy na lekcji;
 4. decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów z uwzględnieniem obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
 5. opiniowania oceny zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca klasy;
 6. wnioskowania do wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej o zastosowanie kary wobec ucznia albo przyznanie nagrody uczniowi;
 7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu własnej wiedzy poprzez:
 1. aktywny udział w pracy samokształceniowej,
 2. zorganizowane formy doskonalenia zawodowego;
 1. uzyskania pomocy od Dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa i innych nauczycieli w sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych.

 

 

Rozdział 2

Zespoły nauczycielskie

 

§88. 1. Dyrektor Szkoły może powołać w miarę potrzeb zespoły nauczycielskie.

2. Zespół nauczycielski może być powołany na czas określony lub nieokreślony.

 

§89.  1. Do zespołów powołanych na czas nieokreślony w szkole należą:

 1. zespoły nauczycieli pracujących w danej klasie;
 2. zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zespołów powołanych na czas określony mogą należeć w szczególności:

 1. zespoły ds. ewaluacji pracy szkoły;
 2. zespoły ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
 3. zespoły ds. stworzenia dokumentów szkolnych;
 4. zespoły zadaniowe ds. organizacji imprez, uroczystości.

 

§90.  1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek tego zespołu.

2. Dyrektor Szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły.

3. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział 3

Wychowawcy

 

§91. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Przed powierzeniem stanowiska wychowawcy Dyrektor może zasięgnąć opinii nauczycieli i rodziców.

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia danego etapu edukacyjnego, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

§92. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Szkoły, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych przez wychowanka.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej powinien:

 1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 2. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy;
 3. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
 4. współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
 5. współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie;
 6. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
 7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
 8. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
 9. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;,
 10. utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
 11. organizować dla rodziców spotkania informacyjne (zebrania z rodzicami i „dni otwarte”);
 12. powiadamiać rodziców o ocenach zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w zasadach oceniania zapisanymi w statucie.

 

§93. Kompetencje nauczyciela –wychowawcy:

 1. prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen uczniów, świadectwa szkolne, teczkę wychowawcy…),
 2. ustala ocenę z zachowania według kryteriów zawartych w statucie;
 3. prowadzi systematyczną kontrolę realizacji obowiązku szkolnego wychowanków;
 4. opracowuje i realizuje plan wychowawczy klasy, zgodny z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;
 5. dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy, oraz przedkłada sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej;
 6. pomaga w organizacji i bierze udział w życiu kulturalnym klasy;
 7. podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
 8. kieruje systemem kar i nagród w obrębie klasy;
 9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszkowie; pedagoga i psychologa szkolnego.

 

 

Rozdział 4

Nauczyciele specjaliści

 

§94. 1. W Szkole jest zatrudniony pedagog szkolny.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów rodziców i nauczycieli;
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 5. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w kierunku kształcenia i zawodu;
 6. działalnie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  trudnej sytuacji życiowej (we współpracy z ŚOPS w Brwinowie);
 7. kontrolowanie, we współpracy z wychowawcą, realizacji obowiązku szkolnego;
 8. dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
 9. wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej  i właściwych kompetencyjne organizacji porządkowych;
 10. w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły występowanie do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowanie  szkoły przed tym sądem, a także współpraca z kuratorem sądowym;
 11. okresowa analiza i ewaluacja we współpracy z wychowawcami, szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

§95. 1. W Szkole zatrudniony jest psycholog szkolny.

2. Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 7. działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi.

 

§96. 1. W Szkole zatrudniony jest logopeda.

2. Do zadań logopedy należy:

 1. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

§97. 1. W Szkole zatrudniony jest terapeuta pedagogiczny.

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§98. 1. W Szkole utworzone jest stanowisko pedagoga specjalnego (nauczyciela wspomagającego).

2. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy współorganizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności:

 1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie;
 2. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 4. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

§99. 1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko doradcy zawodowego.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

§100. 1. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko asystenta nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

2. Do zadań asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy należy:

 1. wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy;
 2. pomoc w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
 3. opieka nad uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;
 4. sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
 5. wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.

 

§101. 1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel – bibliotekarz.

2. Bibliotekarz obowiązany jest systematycznie zaznajamiać się z księgozbiorem szkolnym i nowościami wydawniczymi, podnosić swój poziom zawodowy oraz doskonalić działalność biblioteki.

3. Do obowiązków bibliotekarza należy:

 1. w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:
 1. udostępnianie książek czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom w wypożyczalni i czytelni,
 2. propagowanie czytelnictwa i zbiorów biblioteki,
 3. organizowanie różnych form pracy czytelniczej,
 4. udzielanie porad czytelnikom,
 5. przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej,
 6. współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów;
 1. w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej:
 1. planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć (dziennik) i opracowywanie sprawozdawczości (roczny plan pracy),
 2. racjonalne gospodarowanie funduszami przyznanymi na działalność biblioteki,
 3. gromadzenie zbiorów - stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie przy współpracy grona nauczycielskiego,
 4. troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru,
 5. ewidencja zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków,
 6. opracowywanie biblioteczne zbiorów,
 7. organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenie kontroli wypożyczeń w wypożyczalni, kontroli odwiedzin w czytelni oraz statystyki,
 8. właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczeń bibliotecznych oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki.
 9. gromadzenie i wypożyczanie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz  materiałów ćwiczeniowych.
 1. w zakresie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów:
 1. zaznajamianie wszystkich uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i jej organizacją,
 2. umożliwianie im swobodnego przeglądania i wyboru książek,
 3. przygotowanie do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych,
 4. przysposabianie uczniów do samodzielnego posługiwania się katalogami, bibliografią i innymi źródłami informacji,
 5. wyrabianie u uczniów nawyku czytania,
 6. wdrażanie uczniów do korzystania z bibliotek publicznych i innych źródeł informacji naukowej.

 

 

Rozdział 5

Pracownicy obsługi i administracji

 

§102. 1. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być utworzone następujące stanowiska dla administracji i obsługi:

 1. sekretarz szkoły;
 2. pielęgniarka;
 3. woźna;
 4. sprzątaczka;
 5. konserwator;
 6. pomoc nauczyciela.

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników określa Dyrektor Szkoły podczas zawierania umowy o pracę, ustalając każdemu pracownikowi szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień.

 

 

 

 

 

DZIAŁ VI

UCZNIOWIE

 

Rozdział 1

Obowiązek szkolny

 

§103. 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3. Warunki przyjęcia dziecka młodszego regulują zapisy w ustawie prawo oświatowe.

4. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Warunki spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkoła regulują zapisy w ustawie prawo oświatowe.

 

§104. 1. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy prawo oświatowe.

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§105. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkoły podawane są co roku do publicznej wiadomości i regulowane są przepisami zawartymi w ustawie prawo oświatowe.

 

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

 

§106. Uczeń szkoły ma prawo do:

 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
 4. zdobywania wiedzy i umiejętności podczas właściwie zorganizowanego procesu kształcenia dostosowanego do jego wieku i aktywności;
 5. zindywidualizowanej pracy  na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 6. informacji na temat zakresu wymagań z poszczególnych przedmiotów, metod nauczania oraz kryteriów ocen szkolnych z przedmiotów i zachowania oraz uzasadnienia otrzymanych ocen;
 7. sprawiedliwej, jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz pełnej informacji zwrotnej;
 8. dodatkowej doraźnej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności;
 9. powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne;
 10. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, ale w sposób kulturalny, nie uwłaczający niczyjej godności osobistej;
 11. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz do wyboru zajęć o charakterze światopoglądowym;
 12. korzystania ze świetlicy, biblioteki, zgodnie z ich regulaminami;
 13. inicjatywy społecznej: może należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej na terenie szkoły lub poza nią, w szczególności do tworzenia i działalności w samorządzie klasowym i szkolnym;
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 15. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
 16. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły, pedagogowi szkolnemu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy;
 17. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz zawodowego;
 18. pomocy socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 19. bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 20. występowania do Samorządu Uczniowskiego o poparcie w sporze miedzy nim a nauczycielem, lub w sprawie kary wymierzonej przez nauczyciela, Dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną;
 21. do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§107. Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, uczęszczać na zajęcia wyrównawcze uzgodnione z nauczycielem;
 3. przedstawiać, w określonym przez wychowawcę klasy terminie, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;
 4. nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
 5. przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
 6. sumiennie przygotowywać się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych, nosić potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne;
 7. dbać o piękno mowy ojczystej (nie używać wulgaryzmów);
 8. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 9. okazywać szacunek dorosłym i kolegom (zwracać się z zachowaniem właściwej formy do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów);
 10. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności
 11. szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
 12. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka;
 13. nosić schludny, nie wyzywający strój zgodny z ustaleniami Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 14. dbać o higienę osobistą, zmianę obuwia w budynku szkolnym;
 15. dbać o własne życie, zdrowie swoje oraz kolegów;
 16. wystrzegać się szkodliwych nałogów i nie nakłaniać do nich innych uczniów;
 17. szanować mienie szkolne, dbać o ład i porządek w szkole i jej otoczeniu;
 18. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody (za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym przez uczniów odpowiadają ich rodzice/prawni opiekunowie);
 19. przyczyniać się do dobra społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć dobrą opinię na  jej temat w środowisku.

 

 

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród

 

§108. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, organ prowadzący szkołę lub inna organizacja działająca na terenie szkoły ma prawo do nagradzania ucznia za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce;
 2. wzorową postawę społeczną;,
 3. 100% frekwencję w roku szkolnym;
 4. wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;
 5. dzielność i odwagę.

 

§109. 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły - na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

2. Nagrody fundowane są przez Radę Rodziców lub sponsorów (za wyjątkiem nagrody Burmistrza Gminy).

 

§110. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

 1. pochwała wychowawcy klasy;
 2. pochwała Dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;
 3. dyplom;
 4. nagroda książkowa lub rzeczowa;
 5. nagrody książkowe za wyniki w nauce i pracę społeczną oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych;
 6. nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz za dzielność i odwagę;
 7. nagroda Dyrektora Szkoły - za wybitne osiągnięcia w nauce - dla uczniów klasy programowo najwyższej (którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania;
 8. nagroda Burmistrza Gminy Brwinów dla uczniów II i III etapu edukacyjnego - najwyższą średnią i wzorową ocenę z zachowania;
 9. list pochwalny do rodziców ucznia za wybitne osiągnięcia szkolne i wzorową postawę oraz dzielność i odwagę;
 10. wpis do Złotej Księgi.
 11. uczniom klas IV -VIII i klas gimnazjalnych przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

Rozdział 4

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

 

§111. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie zasad określonych Statutem Szkoły, a w szczególności za:

 1. niszczenie mienia szkolnego, wandalizm;
 2. naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
 3. notoryczne zaniedbania w nauce;
 4. przemoc fizyczną wobec ludzi i zwierząt;
 5. brutalność, wulgaryzm, chuligaństwo;
 6. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających;,
 7. nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych, ucieczki z pojedynczych godzin lekcyjnych, częste spóźnianie się na lekcje;
 8. rozpowszechnianie patologii społecznej;
 9. kradzieże.

 

§112. 1. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:

 1. upomnienie wychowawcy klasy;
 2. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego nagannym zachowaniu;
 3. nagana Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec społeczności uczniowskiej;
 4. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
 5. pozbawienie pełnionych funkcji w klasie i na forum Szkoły.

2. Wymienione kary wiążą się z obniżeniem oceny ze sprawowania.

 

§113. Uczeń, który nie stara się zmienić swojego postępowania, mimo zastosowania wobec  niego wszystkich możliwych działań wychowawczych wymienionych, może być przeniesiony do innej szkoły  przez  Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora.

 

§114. 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń ma prawo się odwołać.

2. Uczeń może odwołać się od otrzymanej kary w terminie 2 dni od daty nałożenia kary za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, rodziców bądź osobiście.

3. Odwołanie składa na piśmie do Dyrektora Szkoły.

4. Sprawy sporne między stronami powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych.

 

§115. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

Rozdział 5

Formy wsparcia ucznia

 

§ 116. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, szkoła zapewnia w szczególności:

 1. pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 2. konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 3. pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, przy współpracy z ŚOPS w Brwinowie.

 

 

 

 

DZIAŁ VII

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§117. 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami Szkoły.

2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyki i wychowania oraz  profilaktyki  organizowane są w szkole stałe spotkania z rodzicami według corocznego terminarza zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

3. Szkoła organizuje warsztaty wychowawcze dla rodziców. Tematyka spotkań ustalana jest co roku na pierwszych zebraniach z rodzicami.

 

§118. W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają prawo: 

 1. znać zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze szkoły;
 2. do kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, i uzyskiwania od nich rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 3. na pierwszym spotkaniu z wychowawcą być poinformowanym o:
 1. harmonogramie zebrań i dni otwartych w danym roku szkolnym,
 2. planie wychowawczym klasy do której uczęszcza dziecko,
 3. przepisach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego;
 1. do   informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka od wychowawcy i pedagoga szkolnego;
 2. do dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
 3. do występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
 4. do wyrażania opinii dotyczących pracy  szkoły i poszczególnych nauczycieli.

 

§ 119. W szkole od rodzica oczekuje się:

 1. zapisanie dziecka do szkoły w terminie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty;
 2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 4. systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy i udziału w zebraniach rodziców;
 5. udzielania, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej szkole;
 6. odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez ich dzieci w mieniu szkolnym.

 

§ 120. 1. Rodzice uczniów poświęcający swój czas pracy na rzecz szkoły otrzymują na koniec roku szkolnego list pochwalny.

2. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują na koniec roku szkolnego list gratulacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ VIII

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

 

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

 

§121. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

 

§122. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w par. 157 ust. 2.

 

§123. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§124. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

Rozdział 2

Wymagania edukacyjne

 

§125. 1. Wymagania edukacyjne są to osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania po każdym roku nauki.

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie podstawy programowej i realizowanego programu nauczania dla nauczanych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym.

3. Wymagania edukacyjne zróżnicowane są na dwa poziomy: podstawowy i ponadpodstawowy.

 1. Wymagania podstawowe obejmują treści:
 1. konieczne (na ocenę dopuszczającą) i podstawowe (na ocenę dostateczną),
 2. konieczne do dalszego uczenia przedmiotu,
 3. łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,
 4. często powtarzane na lekcji – odtwórcze, schematyczne,
 5. praktyczne, użyteczne, życiowe;
 1. Wymagania ponadpodstawowe obejmują treści:
 1. rozszerzające (na ocenę dobrą), dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) i uzupełniające (na ocenę celującą),
 2. złożone, trudniejsze, bardziej teoretyczne, niż wymagania podstawowe,
 3. nietypowe,
 4. wymagające korzystania z różnych źródeł,
 5. twórcze, umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 6. pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
 7. pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów.
 1. Wymagania edukacyjne dla danych zajęć edukacyjnych zapisane są w planach wynikowych.

 

§126. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. przedmiotowych zasadach oceniania (PZO) zawierających sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na danych zajęciach edukacyjnych;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

§127. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§128. 1. O wymaganiach edukacyjnych oraz przedmiotowych zasadach oceniania uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej, a o zasadach oceniania zachowania - przez wychowawcę na jednej z pierwszych godzin do dyspozycji wychowawcy.

2. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego (wymagania edukacyjne, przedmiotowe zasady oceniania oraz zasady oceniania zachowania) są przedstawiane rodzicom  na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

 

 

Rozdział 3

Indywidualizacja nauczania

 

§129. 1. Nauczyciele na zajęciach edukacyjnych indywidualizują pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

 

§130. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

 

Rozdział 4

Rodzaje ocen

 

§131. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne;
 3. śródroczne i roczne;
 4. końcowe.

 

§132. 1. W klasach I-III szkoły podstawowej:

 1. oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;
 2. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2. W kl. IV-VIII i klasach gimnazjalnych:

 1. oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi;
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali określonej w par. 147 i 150.
 3. końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania są wyrażane tylko według skali określonej w par. 147 i 150.

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1 p. 2 i ust. 2 p. 1, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 

Rozdział 5

Zasady informowania o ocenach

 

§133. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3. Ocena powinna być wpisana do dziennika elektronicznego w dniu jej wystawienia.

4. Ocen uczniów nie przedstawia się publicznie na forum klasy ani na zebraniu z rodzicami.

 

§134. 1. Nauczyciel  ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi  ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.

2. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem.

3. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:

 1. co uczeń zrobił dobrze;
 2. co uczeń ma poprawić;
 3. w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę;
 4. jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.

4. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:

 1. jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował;
 2. jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować.

5. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w p. 3 lub 4.  Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy.

 

Rozdział 6

Zasady udostępniania prac pisemnych

 

§135. 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom do domu.

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, takie jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych, są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Po tym terminie prace są niszczone przez  nauczyciela przedmiotu.

3. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne.

4. Uczeń może sporządzać kserokopie, notatki, odpisy, fotografie prac.

 

§136. 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie dni otwartych dla rodziców w Szkole lub indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia.

2. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu.

3. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania  uzasadnienia oceny zgodnie z § 127, dotyczącym uzasadnienia oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy.

4. Rodzic może sporządzać kserokopie, notatki, odpisy, fotografie prac.

5. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia, takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych,  nie można wynosić poza teren Szkoły.

6. Na wniosek rodzica lub ucznia Dyrektor Szkoły  udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub dokumentację dotyczącą zastrzeżeń, o których mowa w rozdziale 16 oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.

7. Udostępnianie odbywa się w obecności Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, zgodnie z § 127 oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  testu wykorzystanego do egzaminów  i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać  notatki, odpisy. 

8. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren Szkoły.

 

 

Rozdział 7

Ocenianie bieżące

 

§137. 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia.

2. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy (kryteria sukcesu), czyli co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.

3. W klasach I-III oceny bieżące są ocenami opisowymi, w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi i wyrażonymi stopniem.

4. W klasach I-III, w trakcie realizacji treści programowych zawartych w danym dziale tematycznym, nauczyciele oceniają wszystkie formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności komentarzem ustnym lub pisemnym, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Po zakończeniu realizacji działu tematycznego poddają ocenie, wyrażonej procentami, poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.

5. W klasach IV-VIII i klasach gimnazjalnych nauczyciele wraz z uczniami, ustalają na początku roku szkolnego, w jaki sposób będą oceniali poszczególne formy wiedzy i umiejętności -  czy oceną opisową, czy oceną sumującą.

§138. 1. Ocena opisowa jest informacją zwrotną odnoszącą się do jawnych, znanych uczniowi kryteriów oceniania – czyli  oczekiwań stawianych wobec pracy pisemnej ucznia, wypowiedzi ustnej, sprawdzianu, innej aktywności ucznia lub opanowania zagadnień omawianych na lekcji.

2. Pełna ocena opisowa zawiera cztery elementy:

 1. mocne strony pracy lub wypowiedzi;
 2. to, co uczeń ma poprawić;
 3. wyjaśnienie, jak uczeń powinien poprawić pracę;
 4. wskazówkę, jak powinien uczyć się dalej.

3. Ocena opisowa może być ustna i pisemna.

 1. Ocena opisowa ustna przekazywana jest codziennie na zajęciach lekcyjnych i może przybrać krótsza formę, np. wskazywać tylko mocne strony pracy i to, co uczeń ma poprawić.
 2. Ocena opisowa pisemna przekazywana jest przy podsumowaniu większych partii materiału i zawiera elementy wymienione w ust. 6.

4. Formę oceny opisowej, ustnej i pisemnej, ustala nauczyciel z uczniami na początku roku.

 

§139. 1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6;
 2. stopień bardzo dobry - 5;
 3. stopień dobry - 4;
 4. stopień dostateczny - 3;
 5. stopień dopuszczający - 2;
 6. stopień niedostateczny - 1.

2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych oceny ze sprawdzianów wystawiane są wg następującej skali:

 1. z podziałem na treści podstawowe i ponadpodstawowe

Treści podstawowe          Treści ponadpodstawowe                  Ocena

            100%                                      >90%                                     celująca

>=75%                                   >75%                                      bardzo dobra

>=75%                                   50-74%                                   dobra

75-100%                                                                                dostateczna

50-74%                                                                                  dopuszczająca

0-49%                                                                                    niedostateczna

 1. bez podziału na treści podstawowe i ponadpodstawowe

            Punktacja                                                                              Ocena

            96-100%                                                                                celująca                                 

90 – 95%                                                                               bardzo dobra

            75 – 89%                                                                               dobra

            55– 74%                                                                                dostateczna

            40 –54%                                                                                dopuszczająca

            0 – 39%                                                                                 niedostateczna

3. Szczegółowe zasady oceniania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).

 

 

 

Rozdział 8

Sposób dokumentowania ocen w dzienniku

 

§140. 1. Nauczyciele i wychowawca wpisują oceny cząstkowe cyfrowe i opisowe w dzienniku elektronicznym.

2. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych cyfrowych stosowanie znaków: „+” , „-”.

3. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu: nieobecność – „nb”, nieprzygotowanie – „np”, brak zadania – „bz”.

4. Oprócz znaku cyfrowego, umieszcza się w dzienniku informacje dodatkowe takie jak:

 1. zakres materiału;
 2. forma oceniania;
 3. data wystawienia oceny;
 4. komentarz słowny.

 

 

Rozdział 9

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 

§141. 1. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym.

2. Prace klasowe zapowiedziane są co najmniej na tydzień wcześniej i potwierdzone wpisem w terminarzu w dzienniku elektronicznym.

3. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów sukcesu (NaCoBezU).

 

§142. 1. Kartkówka z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

2. Kartkówka z niż trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziana.

3. Prace kontrolne wymienione w punktach 1 i 2 nie mogą trwać dłużej niż 15 minut.

 

§143. 1. Termin zwrotu uczniom sprawdzonych prac pisemnych przez nauczycieli nie może przekroczyć 14 dni.

2. W przypadku niedotrzymania terminu uczeń decyduje o wpisaniu oceny do dziennika.

 

§144. 1. Na czas ferii i świąt nie są zadawane prace domowe.

2. W pierwszym dniu po feriach i dniach świątecznych nauczyciele nie przeprowadzają sprawdzianów z ostatnich lekcji (z wyjątkiem prac klasowych zapowiedzianych wcześniej).

 

§145. 1. Jednego dnia może odbywać się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w terminarzu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).

2. Tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie 3 prace klasowe.

3. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 

§146.  1. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny w tygodniu, ocenę śródoczną i roczną wystawiana jest z co najmniej z trzech ocen cząstkowych.

2. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze więcej niż 1 godziny w tygodniu - z co najmniej czterech ocen cząstkowych.

 

§147.  1. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

2. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo, w miarę potrzeb, ale co najmniej 1-2 razy w półroczu.

 

§148.  1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i ich poprawy; z innych przedmiotów - w zależności od potrzeb zespołu klasowego.

2. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej w ciągu tygodnia od jej otrzymania.

4. Nauczyciel wyznacza niezbędny minimalny zakres materiału do poprawy.

 

 

Rozdział 10

Klasyfikowanie uczniów

 

§149.  Uczeń podlega klasyfikacji:

 1. śródrocznej i rocznej;
 2. końcowej.

 

§150.  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu pierwszego półrocza (termin uzależniony od terminu ferii zimowych).

 

§151. 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (zwykle w trzecim tygodniu czerwca).

 

§152. 1. Na klasyfikację końcową składają się:

 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

 

§153. 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§154. 1. W kl. IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych ocena śródroczna i roczna ustalana jest przez nauczyciela, w zależności od przyjętej formy oceniania bieżącego, na podstawie:

 1. wyników sprawdzianów podsumowujących dział tematyczny;
 2. analizy ocen sumujących;
 3. analizy wyników oceniania bieżącego

i wyrażana jest stopniem.

2. W kl. IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6;
 2. stopień bardzo dobry - 5;
 3. stopień dobry - 4;
 4. stopień dostateczny - 3;
 5. stopień dopuszczający - 2;
 6. stopień niedostateczny - 1.

3. Oceny śródroczne mogą być wyrażone cyfrą ze znakiem plus.

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

 

§155. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

 1. stopień celujący (6) oznacza że uczeń: opanował pełen zakres umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania i biegle się nimi posługuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,  jego osiągnięcia są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu, świadczą o zainteresowaniu ucznia danym przedmiotem; jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego; uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i uzyskuje w nich dobre wyniki;
 2. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełen zakres umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania;
 3. Stopień dobry (4) oznacza, że opanowany przez ucznia zakres umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełny, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia;
 4. Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu.
 5. Stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń ma braki w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, co oznacza jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;
 6. Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń nie spełnia żadnych wymogów stawianych w podstawie programowej, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu.

 

§156. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (szczegóły wystawiania ocen zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania w/w zajęć edukacyjnych).

 

 

Rozdział 11

Zasady oceniania zachowania uczniów

 

§157. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

2. W kl. IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych, śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.

 

§158.  W klasach IV-VIII i oddziałach gimnazjalnych przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej zachowania brane są pod uwagę w równych proporcjach:

 1. ilość zgromadzonych punktów – 25%;
 2. samoocena – 25%;
 3. ocena koleżeńska – 25%;
 4. ocena nauczycieli uczących w danej klasie – 25%.

 

§159. 1. W ciągu każdego półrocza uczeń może zdobywać punkty za zachowania pozytywne lub tracić punkty za zachowania negatywne (rodzaje zachowań zapisane są w dzienniku elektronicznym i stanowią załącznik do regulaminu oceny zachowania zawierającego treść niniejszego rozdziału).

2. Każdy nauczyciel wpisujący punkty w dzienniku, zobowiązany jest poinformować o tym ucznia oraz w komentarzu opisać za co zostały przyznane lub zabrane punkty.

 

§160. 1. W zależności od zgromadzonych punktów, na miesiąc przed końcem półrocza lub roku szkolnego, uczeń otrzymuje ocenę proponowaną:

 1. wzorową:                powyżej 250 punktów;
 2. bardzo dobrą:         201-250;
 3. dobrą:                     101- 200;
 4. poprawną                0-100;
 5. nieodpowiednią       -50 do -1;
 6. naganną                  poniżej -50.

2. Ocena poprawna jest oceną wyjściową w ocenie proponowanej z punktów.

 

§161. Bez względu na otrzymaną ilość punktów, samoocenę, ocenę koleżeńską i ocenę nauczycieli, uczeń otrzymuje ocenę naganną za:

 1. picie alkoholu, zażywanie narkotyków;
 2. kradzież, wyłudzanie pieniędzy;
 3. fałszowanie podpisów, dokumentów;
 4. inne wykroczenia przeciw prawu.

 

§162. Na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją uczniów (w terminach ustalonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i podanych do wiadomości uczniów i rodziców) wychowawcy klas 4-8 i klas gimnazjalnych są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanej ocenie zachowania, wpisując ją do dziennika. Wychowawca zobowiązany jest również w formie ustnej lub pisemnej poinformować ucznia o:

 1. pozytywnych zmianach w jego zachowaniu;
 2. obszarach do poprawy (co należy zmienić, do czego dążyć).

 

§163. Za prowadzenie dokumentacji oceny zachowania uczniów odpowiada wychowawca, który:

 1. analizuje zgromadzone punkty i wystawia na ich podstawie ocenę proponowaną;
 2. przeprowadza na godzinie wychowawczej samoocenę i ocenę koleżeńską;
 3. zbiera od nauczycieli uczących propozycje ocen w formie pisemnej (tabela z ocenami proponowanymi).

 

§164. 1. Wychowawca ma obowiązek umożliwić otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej zachowania.

2. Warunki poprawy oceny ustalane są każdorazowo z uczniem,  biorąc pod uwagę możliwe do spełnienia w przypadku danego ucznia kryteria otrzymania punktów dodatnich.

3. Ustalany jest również termin wywiązania z ustalonych zobowiązań – nie późniejszy niż klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

§165. 1. Wychowawca ma prawo podwyższyć lub obniżyć o jeden stopień ocenę wynikającą z punktów, samooceny, oceny koleżeńskiej oraz innych nauczycieli, pod warunkiem umotywowania na zebraniu Rady Pedagogicznej.

2.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

3. Wychowawca przedstawia ją do  zatwierdzenia na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.

 

§166. 1. Na dzień przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie zachowania wpisując ją do dziennika.

2. W sytuacji, kiedy uczeń zasłużył na ocenę naganną po wyżej wymienionym terminie, należy natychmiast powiadomić rodziców  i odnotować ten fakt w dzienniku.

3.  Jeżeli uczeń po wystawieniu oceny zachowania wykazał się zachowaniem, które jest podstawą do zmiany wystawionej oceny na niższą, należy zawiadomić o tym fakcie ucznia i jego rodziców i     odnotować ten fakt w dzienniku.

 

§167. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

Rozdział 12

Zasady informowania o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych

 

§168. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.

3. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 i 2 są ostateczne, z zastrzeżeniem rozdziału 15 i 16.

 

§169. 1. Na miesiąc  przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, a w przypadku uczniów klas 4-8 i klas gimnazjalnych – również przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym (w terminach ustalonych w  kalendarzu roku szkolnego i podanych do wiadomości uczniów i rodziców na początku roku szkolnego), nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Proponowane oceny są wystawione w dzienniku elektronicznym oraz przekazane na piśmie w czasie dnia otwartego rodzicom lub przez uczniów.

3. W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z co najmniej jednego przedmiotu, wychowawca wzywa rodzica na spotkanie w czasie dnia otwartego i przekazuje na piśmie informację o wystawionej ocenie oraz wskazania dla ucznia, co powinien wykonać, aby poprawić ocenę. Rodzic podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

3. Do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ponownie ucznia i rodziców o ustalonych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania. Oceny są wystawione w dzienniku elektronicznym i przekazane ustnie uczniom.

 

 

Rozdział 13

Zasady podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania

 

§170. 1. Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny zachowania.

2. Na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel przedstawia zakres wymagań edukacyjnych na wyższą ocenę, termin i sposób poprawy.

3. W przypadku poprawy oceny zachowania wychowawca przedstawia obszary, w których uczeń powinien poprawić swoje zachowanie, termin i sposób poprawy.

4. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy oceny nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.

 

§171. 1. Ostateczny termin poprawy ocen przewidywanych, to dzień poprzedzający klasyfikację.

2. Jeśli uczeń po terminie wystawienia oceny przewidywanej otrzyma oceny gorsze niż dotychczas można wystawić ocenę niższą niż przewidywana z wyjątkiem oceny niedostatecznej.

 

§172. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych i indywidualnych konsultacjach z nauczycielem.

2. W przypadku otrzymania przez ucznia w klasyfikacyjnej śródrocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, uczeń ma obowiązek w II półroczu zaliczyć materiał z I półrocza w zakresie wymagań na ocenę dostateczną, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia II półrocza, w formie ustalonej przez nauczyciela.

 

Rozdział 14

Egzaminy klasyfikacyjne

 

§173. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z zastrzeżeniem p. 3.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

4. Egzaminy klasyfikacyjne zdaje również uczeń, który:

 1. realizuje obowiązek szkolny poza Szkołą;
 2. jest przyjęty w trakcie etapu edukacyjnego z innej szkoły i który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego.

 

§174. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych.

2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§175. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§176. 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 173 ust. 2 i 3, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 173 ust. 4, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 

§177. 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 173 ust. 4 oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

 

§178. 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§179. 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdziału 15 i 16.

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

 

Rozdział 15

Egzaminy poprawkowe

 

§180. 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdziału 16.

 

§181. 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§182. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

§183. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

§184. 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu poprawkowego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 16

Tryb odwołania się od oceny

 

§185. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§186. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 1, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§187.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

§188.  1. Przepisy §185 - §187 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

2. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

§189. 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

§190. 1. W skład komisji o której mowa w § 186 ust. 1 p. 1, wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust 1 p. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

3. W skład komisji, o której mowa w par. 186 ust. 1 pkt 2, wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 7. przedstawiciel rady rodziców.

4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

§191. 1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

§192. 1. Z posiedzenia komisji, o której mowa w par. 186 ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

2. Protokoły, o których mowa w §191 i §192, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 17

Promocja i ukończenie szkoły

 

§193. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

 

§194. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§195. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli:

 1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku ucznia klasy gimnazjalnej  - przystąpił do egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem uczniów zwolnionych z egzaminu z powodu stanu zdrowia lub uczniów będących laureatami konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym).

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

 

§196. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§197. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§198. 1. Szkoła  jest  jednostką  budżetową Gminy Brwinów.

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

 

§199. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, innych pracowników, rodziców.

2. Dokument ten jest dostępny dla wszystkich członków społeczności szkolnej na stronie internetowej szkoły.

 

§200. 1. Wnioski o dokonanie zmian w statucie Szkoły wysuwa przewodniczący Rady Pedagogicznej lub członkowie Rady.

2. Zmiany w statucie Szkoły muszą być dokonywane uchwałą Rady Pedagogicznej w obecności 2/3 członków Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów.

3. Z wnioskiem o dokonanie zmiany w statucie mogą występować do Rady Pedagogicznej również inne organy szkoły: Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

4. Wniosek ten kierują na piśmie po podjęciu stosownej uchwały.

5. Wszystkie zmiany w statucie skutkują wprowadzeniem wersji jednolitej statutu.

 

§201. Dokument obowiązuje od 15 listopada 2017. Jednocześnie traci moc statut Zespołu Szkół w Żółwinie  z dnia 19 stycznia 2017 r.