Projekt realizowany będzie w naszej szkole od października 2017 r. do maja 2019 r. Obejmuje 151 uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość.

Wsparcie dotyczyć będzie podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii; zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań: informatycznych i szachowych.

W ramach projektu realizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły: 24 roboty do nauki programowania i laptop z oprogramowaniem.

Wszystkie działania służyć będą kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyni się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie.

Uczniowie będą też mieć wyjazdy edukacyjne do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na lekcje „Przyroda z komputerem”.

Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie edukacji, samodoskonalenia oraz kompetencji społecznych.

(za stroną www.brwinow.pl)