Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli w gminie Brwinów

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W dniach 4-19 kwietnia 2017 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brwinów.

Od 1 września 2017 roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (urodzone w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku)  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.           

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

 1. dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
 2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu,
 3. dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,
 4. liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej.

Rodzice będą mogli wskazać we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Dzieci uczęszczające do oddziału publicznego w przedszkolu „Tuptuś” w Brwinowie będą mogły kontynuować naukę w tej placówce, pod warunkiem, że wyżej wymienione przedszkole zostanie wyłonione w drodze konkursu na rok szkolny 2017/2018.

Rodzice ww. dzieci powinni zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Ważne terminy dla rodziców dzieci

Od 27 marca do 3 kwietnia 2017 r. – składanie deklaracji dotyczących kontynuacji edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

Od 4 kwietnia do 19 kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

18 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji (wnioski spełniające wymogi formalne) i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespełniające wymogów formalnych). Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.

25 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4-19 kwietnia 2017 r.

 

 

 26-30 maja 2017 r.

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20-26 kwietnia 2017 r.

 

 

5-12 czerwca 2017 r.

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 maja 2017 r.

 

 

3 lipca 2017 r.

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19-22 maja 2017 r.

 

 

4-5 lipca 2017 r.

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 maja 2017 r.

 

 

7 lipca 2017 r.

 

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

 

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci-kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla rodziców dzieci-kandydatów do klas I szkół podstawowych:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie – 27.03.2017 r. godz. 18.00
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 06.04.2017 r. godz. 17.00-18.00
 3. Zespół Szkół w Otrębusach – 03.04.2017 r. godz. 17.00
 4. Zespół Szkół w Żółwinie – czerwiec 2017 r. (dokładny termin zostanie podany pod koniec maja br.)

 

Rodziców, planujących zapisać dziecko do naszej szkoły, którzy chcieliby już dziś dowiedzieć się więcej o organizacji oddziału przedszkolnego lub mających inne pytania związane z funkcjonowaniem szkoły, zachęcamy do wizyty w naszej szkole i spotkania z panią Dyrektor.

Tel. do sekretariatu: 22759397

 

Dokumenty do pobrania

- deklaracja kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: deklaracja__o__kontynuowaniu__wychowania__przedszkolnego_2017.doc

- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej + załącznik:

wniosek_rekrutacja_2017.doc,

zalacznik_do_wniosku_rekrutacja_2017.doc