Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

 

Do przedszkoli są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące dodatkowe kryteria:

Lp.

 

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Obowiązek zapewnienia kandydatowi przez gminę miejsca w placówce publicznej.

20 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej

2.

Oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata pracujący zawodowo.

7 punktów

Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

3.

Rodzeństwo kandydata kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.

2 punkty

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

4 punkty

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

5.

Jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów.

2 punkty

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie  Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów

6.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali korzystanie z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie (po czasie realizacji 5-godzinnej podstawy programowej)

 1 punkt

za każdą godzinę ponad podstawę programową

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego deklaracja__o__kontynuowaniu__wychowania__przedszkolnego_2018.doc

1-7 marca 2018 r.
do godz. 16.00

Nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

wniosek_rekrutacja_2018.doc

zalacznik_do_wniosku_rekrutacja_2018-1.doc

8-30 marca 2018

do godz. 16.00

26 kwietnia - 12 czerwca 2018
do godz. 16.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3-6 kwietnia 2018

13-19 czerwca 2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2018
o godz. 14.00

20 czerwca 2018 r.
o godz. 14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18-20 kwietnia 2018 r.
do godz. 16.00

21 czerwca - 23 sierpnia 2018
do godz. 16.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2018
o godz. 14.00

24 sierpnia 2018 r.
o godz. 14.00

 

 Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

 

Dokumenty do pobrania

- deklaracja kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: deklaracja__o__kontynuowaniu__wychowania__przedszkolnego_2018.doc

- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej + załącznik:

wniosek_rekrutacja_2018.doc

zalacznik_do_wniosku_rekrutacja_2018-1.doc