Kontakt

 • Zespół Szkół w Żółwinie
  ul. Szkolna 39
  05-807 Żółwin

  zs.zolwin@brwinow.pl
 • (22) 7589397

Nawigacja

Mapa

liczba odwiedzin: 937632

Partnerzy

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli w gminie Brwinów

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W dniach 4-19 kwietnia 2017 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brwinów.

Od 1 września 2017 roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (urodzone w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku)  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.           

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

 1. dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
 2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu,
 3. dziecko rodziców rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,
 4. liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej.

Rodzice będą mogli wskazać we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Dzieci uczęszczające do oddziału publicznego w przedszkolu „Tuptuś” w Brwinowie będą mogły kontynuować naukę w tej placówce, pod warunkiem, że wyżej wymienione przedszkole zostanie wyłonione w drodze konkursu na rok szkolny 2017/2018.

Rodzice ww. dzieci powinni zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Ważne terminy dla rodziców dzieci

Od 27 marca do 3 kwietnia 2017 r. – składanie deklaracji dotyczących kontynuacji edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

Od 4 kwietnia do 19 kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

18 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji (wnioski spełniające wymogi formalne) i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespełniające wymogów formalnych). Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.

25 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Informacji udziela  przedszkole, w którym został złożony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4-19 kwietnia 2017 r.

 

 

 26-30 maja 2017 r.

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20-26 kwietnia 2017 r.

 

 

5-12 czerwca 2017 r.

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 maja 2017 r.

 

 

3 lipca 2017 r.

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19-22 maja 2017 r.

 

 

4-5 lipca 2017 r.

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 maja 2017 r.

 

 

7 lipca 2017 r.

 

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

 

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci-kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla rodziców dzieci-kandydatów do klas I szkół podstawowych:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie – 27.03.2017 r. godz. 18.00
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 06.04.2017 r. godz. 17.00-18.00
 3. Zespół Szkół w Otrębusach – 03.04.2017 r. godz. 17.00
 4. Zespół Szkół w Żółwinie – czerwiec 2017 r. (dokładny termin zostanie podany pod koniec maja br.)

 

Rodziców, planujących zapisać dziecko do naszej szkoły, którzy chcieliby już dziś dowiedzieć się więcej o organizacji oddziału przedszkolnego lub mających inne pytania związane z funkcjonowaniem szkoły, zachęcamy do wizyty w naszej szkole i spotkania z panią Dyrektor.

Tel. do sekretariatu: 22759397

 

Dokumenty do pobrania

- deklaracja kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: deklaracja__o__kontynuowaniu__wychowania__przedszkolnego_2017.doc

- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej + załącznik:

wniosek_rekrutacja_2017.doc,

zalacznik_do_wniosku_rekrutacja_2017.doc

 

 

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej

Rozpoczynamy rekrutację do klasy 1 szkoły podstawowej.

Poniżej harmonogram rekrutacji:

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

4-19 kwietnia 2017 r.

 

 

 

26-30 maja 2017 r.

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

20-26 kwietnia  2017 r.

 

 

 

5-12 czerwca 2017 r.

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 maja 2017 r.

 

 

 

3 lipca 2017 r.

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

19-22 maja  2017 r.

 

 

 

4-5 lipca 2017 r.

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 maja 2017 r.

31 sierpnia  2017 r.

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców będzie zorganizowane na początku czerwca.

Informacja o terminie spotkania zostanie podana pod koniec maja.

Rodziców, planujących zapisać dziecko do naszej szkoły, którzy chcieliby już dziś dowiedzieć się więcej o organizacji nauki w klasie pierwszej lub mających inne pytania związane z funkcjonowaniem szkoły, zachęcamy do wizyty w naszej szkole i spotkania z panią Dyrektor.

Tel. do sekretariatu: 22759397.

 

Dokumenty do pobrania:

zgłoszenie do klasy 1 (dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły): Zgloszenia_do_I_klasy(1).doc

wniosek o przyjęcie do klasy 1 (dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły): Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly(3).doc

zgłoszenie do innych klas niż klasa 1 (dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły): Zgloszenia_do_innych_klas(1).doc

Wiadomości

Koncepcja pracy szkoły 2016/2017

PRIORYTETY NASZEJ PRACY W TYM ROKU SZKOLNYM

Szkoła nowoczesna i przyjazna uczniom i rodzicom

 

DYDAKTYKA

1. Uzyskanie wysokich efektów nauczania poprzez:

 • Stosowanie oceniania kształtującego
 • Stosowanie oceny opisowej zamiast oceny sumatywnej w edukacji wczesnoszkolnej
 • Indywidualizacja pracy z uczniem poprzez dostosowanie form i metod nauczaniado profilu uczniów (preferowanych sposobów uczenia się uczniów)
 • Motywowanie ucznia do nauki – w tym: stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz pokazywanie uczniom, jak mają się uczyć

 

2. Odkrywanie zdolności i rozbudzanie zainteresowań ucznióworaz kształtowanie kreatywności, poprzez:

 • Udział szkoły/klas w projektach edukacyjnych
 • Ofertę kół zainteresowań konsultowaną z uczniami/rodzicami
 • Organizację i przygotowywanie do konkursów
 • Zajęcia rozwijające twórcze myślenieoraz kształtowanie kreatywności na każdej lekcji
 • Odkrywanie talentów uczniowskich
 • Uczenie programowania oraz gry w szachy od najmłodszych lat
 • Pielęgnowanie wśród uczniów od najmłodszych lat zamiłowania do czytania książek

 

3. Udzielanie odpowiedniego wsparcia uczniom wymagającym pomocy w nauce

 • Dobrze zorganizowana pomoc nauczycieli specjalistów (nauczycieli wspomagających, reedukatora, logopedy, pedagoga)
 • Wsparcie uczniów przez indywidualizację pracy na lekcji oraz zajęcia wyrównawcze
 • Zorganizowana pomoc koleżeńska

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości zgodne z programem wychowawczym szkoły

2. Dbałość o dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów; wyznaczenie jasnych norm zachowania i ich przestrzeganie

 • Rozwiązywanie na bieżąco problemów i konfliktów między uczniami przy współpracy: N-N, N-R
 • Ukazywanie uczniom sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i w cyberprzestrzeni
 • Dbanie o kulturę zachowania
 • Dobrze działająca pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

3. Rozwijanie potrzeby aktywności społecznej i bycia dla innych poprzez:

 • Dawanie możliwości samorealizacji w samorządzie uczniowskim i współdecydowania o sprawach szkoły dotyczących uczniów
 • Udział uczniów w organizacji imprez i uroczystości
 • Organizowanie akcji charytatywnych / wolontariat
 • Pomoc koleżeńską

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 1. Dobra komunikacja i współpraca między nauczycielami, rodzicami i uczniami – wspólne tworzenie wizji szkoły
 2. Szkoła otwarta na środowisko lokalne i inicjatywy rodziców
 3. Dbanie o wizerunek szkoły w środowisku
 4. Udział w projektach unijnych
 5. Udział w projektach edukacyjnych
 6. Rozwijanie własnego warsztatu pracy przez nauczycieli
 7. Dbałość o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, wygląd budynku i otoczenia szkoły

Programy edukacyjne w naszej szkole

Szachy w szkole

Uczniowie klasy Ia i II Szkoły Podstawowej w Żółwinie od 2 półrocza roku szkolnego 2014/2015 uczestniczyli w pilotażowym projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”. Dzieci przez dwa lata uczyły się gry w szachy w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Projekt ten, zaproponowany szkołom w całej Polsce przez Polski Związek Szachowy, ma na celu podniesienie u uczniów umiejętności matematycznych. Lekcje szachów prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy przez 3 weekendy uczyli się metodyki nauczania gry w szachy. Szkoła w ramach projektu otrzymała 15 kompletów szachów do prowadzenia lekcji.

Pierwsze lekcje na zdjęciach: http://zs-zolwin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=380

Nasi uczniowie programują

Nasza szkoła od ubiegłego roku szkolnego bierze udział w projekcie edukacyjnym "Mistrzowie Kodowania".Jest to projekt, mający na celu upowszechnienie nauki programowania.  W ramach zajęć dzieci nauczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

W ubiegłym roku szkolnym programowali gimnazjaliści, programowania uczyli się uczniowie klasy II szkoły podstawowej a także także uczniowie klas 4-6.

Fotorelacje w Albumie fotograficznym: https://zs-zolwin.edupage.org/album/?#gallery/329

 

 

 

Pływam pierwsza klasa!

Od połowy wrzesnia do końca listopada, dzieci z klasy pierwszej uczyły się pływać na pływalni w Pruszkowie. To już druga edycja projektu „Pływam pierwsza klasa”, w ramach której najmłodsi uczniowie z brwinowskich szkół korzystali z bezpłatnej nauki pływania.

Projekt ten jest  realizowany w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Bezpłatny kurs nauki pływania, prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów, obejmował 20 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu na basenie Miejskiej Krytej Pływalni Kapry w Pruszkowie. Gmina Brwinów zapewniła uczestnikom dowóz na basen oraz  dodatkowe ubezpieczenie. Opiekę nad dziećmi sprawowali opiekunowie oraz wolontariusze (rodzice i nauczyciele z poszczególnych szkół).

To już 5. rocznik uczniów z naszej szkoły i Gminy, który zdobywa pływackie szlify.

Na jesieni 2017 ryszt kolejna edycja - dedykowana uczniom przyszłorocznych klas pierwszych.

Szklanka mleka w szkole

W okresie od 03 października 2016 do 31 maja 2017 r. uczniowie mogą pić mleko.

Zgodnie z obowiązującymi warunkami w programie „Szklanka mleka” uczeń może wypić 1 kartonik 0,25l mleka dziennie 3 razy w tygodniu.

Cena mleka białego:

 • Dla uczniów szkoły podstawowej - bezpłatne             
 • Dla uczniów gimnazjum - 0,59zł

 

Cena mleka smakowego (czekoladowego lub waniliowego):

 • Dla uczniów szkoły podstawowej - 0,21zł            
 • Dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów gimnazjum - 0,81 zł

 

Ilość dni "mlecznych" w roku szkolnym 2016/2017 - 95 dni:

październik - 13 dni, listopad  - 13 dni, grudzień  - 9 dni, styczeń -  13 dni, luty  - 6 dni, marzec - 14 dni, kwiecień - 10 dni, maj - 11 dni.      

Zgłoszenia - u wychowawców klas.

Nowy plac zabaw

W roku szkolnym 2015/2016 zmodernizowaliśmy plac zabaw za szkołą.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Pocztowy "Dar" z siedzibą w Warszawie, Państwu Rodzicom oraz funduszom z wynajmu sali gimnastycznej udało się zakupić i zamontować wszystkie planowane elementy: zestaw zabawowy, huśtawki podwójne i wagowe, karuzelę, sprężynowce, slalom, kółko i krzyżyk, stoliki z ławkami, ławkę parkową i kosz

W planie mamy jeszcze montaż ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od parkingu.

W przyszłym roku, dzięki funduszom Rad Sołeckich Żółwina, Owczarni i Kopanej na tym terenie zamontowany będzie jeszcze zewnętrzny stół do ping-ponga.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

W latach 2007-2015 fundusze wpłacone z 1% podatku

przez Rodziców i Przyjaciół naszej szkoły

były przekazywane naszej szkole za pośrednictwem

Stowarzyszenia "Przyjazna szkoła".

Za środki uzyskane w latach ubiegłych (2012-2014), w kwocie 3,554.00 zł,

został zakupiony laptop do pracowni komputerowej.

Certyfikaty 2015/2016

    

Szkoła z klasą 2.0

"Twoje dane - Twoja sprawa"

Wf z klasą

 

Galeria zdjęć